Nou Decret Llei 43/2020 que modifica l’anterior (Decret llei 41/2020)

Veure contingut sencer:
Decret Llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

Ja s’han convocat els ajuts!

AJUT EXTRAESCOLARS: Consulteu web informatiu del Dept. Educació (Gencat)

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d’ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168).
Consulta l’ajut
Versió PDFEnllaç al tràmit (pendent d’activar, però es publicarà abans del 3 de desembre a les 9h que és el moment a partir del qual la convocatòria preveu poder demanar l’ajut)

Aspectes destacats:

  • (Base 6.1) Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds que estableix aquesta Resolució des de les 9 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20 hores de l’11 de desembre de 2020.
  • (Base 11) Mòduls de l’ajut segons la modalitat. Els ajuts es concediran en un import fix, en forma de pagament únic a la resolució de la convocatòria, en funció de la modalitat de l’ajut:
    • a) Ajut dirigit a les federacions i coordinadores d’entitats o bé entitats no federades d’educació en el lleure, inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que s’estiguessin realitzant activitats de cap de setmana: 500,00 euros per entitat federada o associada a les federacions i coordinadores d’entitats; 500,00 euros per cada entitat no federada.
    • b) Ajut dirigit als professionals autònoms, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars i de lleure educatiu entre setmana: 3.500,00 euros per sol·licitant.
    • c) Ajut per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils: 5.000,00 euros per sol·licitant.

AJUT INSTAL.LACIONS JUVENILS:

RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d‘instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394)
Veure l’ajutVersió PDF Enllaç al tràmit (Actiu del 2 de desembre fins a les 15h del 10 de desembre de 2020)
Aspectes destacats:

  • (Base 5) La quantia de l’ajut, que s’abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut; amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.
  • (Base 10.1) Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a les 15 hores del sisè dia hàbil a comptar de l’inici del termini.

Enllaços a altres ajuts d’interès:

Decret Llei 41/2020 de Gencat (anterior al vigent)

DECRET LLEI 41/2020