Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació. 

A qui va dirigit?

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 d’octubre de 2018 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

No poden accedir a aquest ajut els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que en edicions anteriors d’aquest programa ja hagin gaudit d’aquesta modalitat d’ajuts.

Import

La quantia màxima d’aquesta subvenció és de 10.000 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Si es produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d’alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s’ha d’utilitzar la taula d’imports següent tenint en compte només els mesos complets:

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ

Menys 8 08  – 6.429,00

9 mesos – 7.143,00

10 mesos – 7.857,00

11 mesos – 8.571,00

12 mesos – 10.000,00

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des de 23 de juliol de 2019 fins a l’1 d’octubre de 2019.

El tràmit es pot inciar  AQUI

Tramitació i resolució

Els òrgans competents per a la tramitació dels expedients són els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent. S’admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d’usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica.

Per a persones físiques: Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, Certificat del DNI electrònic, idCAT mòbil.

El termini màxim per emetre la resolució i notificació és d’un mes a comptar de la data en què s’hagi aportat tota la documentació preceptiva.  La resolució de concessió o denegació de les subvencions s’ha de notificar per mitjans electrònics de manera individual a cadascuna de les persones sol·licitants i ha de contenir la via de recurs que correspongui. En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d’un mes, s’entén que la sol·licitud s’ha desestimat.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Certificat d’Inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, on consti la data d’inscripció i la situació ”Inscrit beneficiari/No beneficiari” per cada jove que sol·licita l’ajut.
 2. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat i segellat per l’entitat financera i signat per la persona sol·licitant de l’ajut. Aquest full només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 3. Declaració censal d’alta a l’impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de la comunitat autònoma de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 4. En cas de professionals col·legiats, document d’alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA.

 

REQUISITS

Requisits específics dels sol·licitants

 1. Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil en situació “Inscrit beneficiari” abans de donar-se d’alta com a treballador autònom. A aquest efecte es verifica que l’alta al programa de Garantia Juvenil sigui anterior a l’alta d’inici de l’activitat que consti en el document d’alta al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent.
 2. Haver iniciat l’activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d’inici d’activitat la que consti en el document d’alta al règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.
 3. El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció ha de ser a la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 4. No estar contractat per compte d’altri simultàniament a l’alta al règim especial de treballadors autònoms o la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps en què es gaudeixi d’aquest ajut.
 5. No haver estat beneficiari dels ajuts de la línia A que regula l’Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre ni els ajuts regulats a la Resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil per a l’any 2017.

Requisits generals

 1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva de 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.
 2. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 4. Complir l’obligació d’indicar els mitjans per prevenir i detectar els casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable a empreses de plantilla igual o superior a 25 persones.
 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les mesures correctores previstes i hagin abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
 8. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 9. Acreditar que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 10. Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 11. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 12. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 13. Complir amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
 14. Complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.
 15. Donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.
 16. Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.
 17. Presentar declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 18. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los. 

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció.