Es tracta d’un ajut econòmic per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l’autoocupació. 

A qui va dirigit?

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) ques hagin iniciat una activitat com a treballadors o treballadores autònoms des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds.

IMPORT

Fins a 13.510€ per a cada jove que es doni d’alta com a persona treballadora autònoma durant dotze mesos per garantir un ingrés mínim a la persona treballadora autònoma a l’inici de la seva activitat econòmica.

MESOS IMPORT SUBVENCIÓ

Menys 8 mesos  – 0€

8 mesos – 9.007,00€

9 mesos – 10.132,00€

10 mesos – 11.250,00€

11 mesos – 12.384,00€

12 mesos – 13.510,00€

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des del 10 de desembre de 2021 fins al 10 de gener de 2022.

El tràmit es pot inciar AQUÍ

Tramitació i documentació

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació, els requisits de valoració, la documentació que cal aportar, les obligacions, la justificació i el pagament de les bestretes, els regeixen les bases que aprova l’Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE, per la qual cosa la tramitació, l’aprovació i la publicació d’aquesta convocatòria queden condicionades a aquestes bases reguladores.

La base 8 de l’Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, estableix que la quantia de la subvenció és un mòdul econòmic fix; la base 10 concreta la documentació que ha d’aportar la persona sol·licitant de l’ajut en la fase de sol·licitud, i la base 18 indica la forma de pagament d’aquests ajuts

REQUISITS

Requisits específics dels sol·licitants

a) Estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, fins al dia anterior a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d’alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d’«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.

b) Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom.

c) Haver iniciat l’activitat econòmica com a treballador o treballadora autònom abans de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut.

d) Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.

e) No estar contractada per compte d’altri ni a l’inici de l’activitat com a treballador o treballadora autònom ni durant tot el període subvencionable, llevat del que es preveu a la base 4.2.e).

f) Complir altres requisits específics relacionats amb l’activitat en règim de treball autònom que duu a terme la persona sol·licitant de l’ajut, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.

g) Acreditar la realització de la formació específica, durant el període subvencionable, en cas que ho determini la convocatòria corresponent.

h) No haver estat beneficiària d’aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

El compliment dels requisits s’haurà d’acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria, segons escaigui.

Requisits generals

  a) Donar ocupació, almenys, a un 2 % de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2 % a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors o treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 50 persones.

  b) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social.

  No es pot resoldre l’atorgament de l’ajut ni ordenar cap pagament sense que s’hagi acreditat el compliment d’aquest requisit, que s’ha de complir al llarg de tot el període subvencionable.

  c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  d) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, amb l’acord dels agents socials, i tenir protocols d’abordatge i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, modificat per la Llei 17/2020, de 22 de desembre.

  e) Respecte a l’àmbit laboral de l’entitat, si s’escau, d’acord amb allò que estableixen els articles 45-47 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, elaborar i aplicar un pla d’igualtat, i complir les obligacions establertes sobre aquests plans en el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre. Igualment, en matèria d’igualtat retributiva, complir les obligacions que estableix el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre.

  f) Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric en els comunicats i la publicitat tant escrita com audiovisual.

  g) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  h) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

  i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.

  j) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

  k) Acreditar que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

  l) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

  m) Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

  n) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

  o) Complir el que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, segons el qual el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i l’exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com el tràfic d’éssers humans.

  p) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

  q) Complir l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

  r) Estar donada d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, en els supòsits en què sigui obligatori.

  s) Declarar si ha demanat o ha obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

  t) Ser la persona titular del compte bancari que ha indicat a la sol·licitud de l’ajut a l’efecte d’ingrés de la subvenció.

  u) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la.

  v) Fer publicitat de les subvencions rebudes, d’acord amb la base 25.